Kristin: OFF

4

Kristin: 10 – 8

Allison: 2 – 8

Hailey: 10 – 5

Alex: 10 – 8

Allison: 9-6

4

Kristin: 10 – 8

Allison: 2 – 8

Hailey: 10 – 5

Alex: 10 – 8

Hailey: 9-6

4

Kristin: 10 – 8

Allison: 2 – 8

Hailey: 10 – 5

Alex: 10 – 8

Alex: OFF

4

Kristin: 10 – 8

Allison: 2 – 8

Hailey: 10 – 5

Alex: 10 – 8